«گُلی زیرآوار» شامل زندگی‌نامه سردار شهید سید مجتبی حسینی نوشته مریم السادات زکریایی و هما مهرآبادی توسط نشر ۲۷ بعثت منتشر و راهی بازار نشر شد.