طبق گزارشی جدید یک گروه هکری در هند با نصب بدافزار در رایانه های قربانیانش برای آنها پاپوش دوخته و مدارک جعلی از ارتکاب جرم را در دستگاه هایشان ثبت می کند.