وزارت صنعت چین اصلاحات انجام شده در پیش نویس قوانین مربوط به شیوه کنترل داده ها در شرکت ها را منتشر کرده و  نظارت بر داده های کشور را با دقت بیشتری بسط داده است.