با اقدام به موقع مرکز عملیات امنیت افتا در روزهای اخیر از وقوع حمله سایبری گسترده به حوزه‌های زیرساختی کشور پیشگیری به عمل آمد.