۶۵ نماینده پارلمان انگلیس به توقف استفاده از فناوری نظارت شناسایی چهره  زنده در خیابان های این کشور رای دادند.