دولت فدرال هند به دلیل نگرانی های امنیتی ۵۴ اپلیکیشن موبایل چینی را ممنوع کرده که برخی از آنها به شرکت های بزرگی مانند علی بابا و تنسنت تعلق دارند.