چین قوانینی برای تضمین امنیت داده ها در صنعت دلالی پول منتشر کرده است.