چین پیشنهاد کرده برخی قوانین مربوط به انتقال داده به خارج از کشور کاهش یابد. این اقدام در راستای تسهیل امور برای شرکت های خارجی و داخلی در چین که تجارت خارجی می کنند، انجام شده است.