به آژانس مجری قانون اتحادیه اروپا دستور داده شده تا مخزن عظیمی از داده های خصوصی افراد را حذف کند که توسط  سازمان های پلیس کشورهای منطقه طی ۶ سال گذشته جمع آوری شده است.