مدیرکل دفترارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: صدور شناسه یکتای مجوز برای دارندگان پروانه‌های افتای سازمان فناوری اطلاعات ایران آغاز شد.