مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری با اشاره به سومین حمله مهاجمان سایبری به کتابخانه Log۴j درکمتر از یکماه اعلام کرد: این آسیب پذیری مدیران امنیتی IT سازمان‌ها را دچار سردرگمی کرده است.