عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، داده و اطلاعات را ابزار حکمرانی در دنیای فعلی برشمرد و گفت: در صورت وجود قانون برای اشتراک گذاری داده‌های ملی، دیتا می تواند مبنای تحقیقات کاربردی قرار گیرد.