نتایج یک بررسی علمی نشان می‌دهد تعداد حملات باج افزاری در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل از آن دو برابر شده است.