محققان می‌گویند رابطه روشنی میان بوت نت ای بی سی بات و یک گروه هکری خرابکار یافته‌اند که زانته نام دارند که از بوت نت سوءاستفاده می‌کنند.