فرانسیس هاوگن خطاب به قانون گذاران اتحادیه اروپا گفت: پیش‌نویس قانون ملزم کردن شرکت‌های فناوری به مقابله با محتوای آنلاین غیرقانونی باید به یک استاندارد جهانی تبدیل شود.