تحلیل کارشناسان مرکز افتای ریاست جمهوری از حوادث سایبری اخیر نشان می‌دهد که سازمان‌های قربانی این حملات از مولفه های قدیمی و آسیب‌پذیر Telerik استفاده می‌کرده‌اند.