وزارت خزانه داری آمریکا ارائه خدمات در وب سایت سازمان خدمات درآمد داخلی خود را به منوط به استفاده از فناوری تشخیص چهره کرده که این امر منجر به نقض حریم شخصی افراد می‌شود.