اتحادیه اروپا و آمریکا به توافقی اولیه درباره جریان انتقال داده ها بین دو منطقه دست یافته اند. این توافق مسیر را برای  ذخیره داده های خصوصی کاربران اروپایی در آمریکا هموار می کند.